กติกาการแข่งขัน Gammaco League

รูปแบบสนามที่ใช้ในการแข่งขันจริง ส่วนกติกาการแข่งขันอื่นๆ จะประกาศในเช้าวันที่ 30 มกราคม 2559

คุณสมบัติหุ่นยนต์เบื้องต้น
1.เป็นหุ่นยนต์บังคับมือ แบบมีสาย หรือไร้สาย 
2.ไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่